חוק מכוני הכושר 1994

חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 1
 
 1. הגדרות [תיקון: תשס"ג]
בחוק זה -
"חוק הספורט" - חוק הספורט, התשמ"ח-1988 2;
"חוק רישוי עסקים" - חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 3;
"מדריך" - בעל תעודת הסמכה לפי חוק הספורט להדרכה בענף הספורט של כושר גופני ובריאות, לרבות בעל היתר זמני לפי החוק האמור;
"מכון כושר" - מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני;
"מתאמן" - מי שמשתמש במכשיר במכון כושר;
"קטין" - אדם שלא מלאו לו 18 שנה;
"רשיון" - רשיון לפי חוק רישוי עסקים למכון כושר.
------------------
הערת מערכת תקדין: נוסח סעיף 1 כנוסחו להלן יכנס לתוקפו ביום 19/11/03. ר' תיקון תשס"ג, ס"ח 1873, עמ' 50, ס' 6:
בחוק זה -
"הורה" - לרבות אפוטרופוס וכל מי שהקטין נמצא במשמורתו על פי דין;
"חוק הספורט" - חוק הספורט, התשמ"ח-1988 4;
"חוק רישוי עסקים" - חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 5;
"מדריך" - בעל תעודת הסמכה לפי חוק הספורט להדרכה בענף הספורט של כושר גופני ובריאות, לרבות בעל היתר זמני לפי החוק האמור;
"מדריך לאימון קטינים" - מדריך שתעודת ההסמכה או ההיתר הזמני שניתנו לו מעידים שעבר הכשרה מתאימה להדרכת קטינים במכון כושר, כפי שקבע השר;
"מכון כושר" - מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני;
"מתאמן" - מי שמשתמש במכשיר במכון כושר;
"קטין" - אדם שלא מלאו לו 18 שנה;
"רשיון" - רשיון לפי חוק רישוי עסקים למכון כושר;
"השר" - שר המדע התרבות והספורט.
 
 2. רישוי מכוני כושר
לא יפתח אדם מכון כושר ולא יקיימו אלא אם כן יש בידו רשיון.
 
 3. נוכוחות מדריך [תיקון: תשס"ג]
בכל עת שמכון כושר מופעל, יהיה נוכוח במקום מדריך, המלמד את דרכי ההפעלה של המכשירים שבו ומפקח על המתאמנים בו.
------------------
הערת מערכת תקדין: נוסח סעיף 3 כנוסחו להלן יכנס לתוקפו ביום 19/11/03. ר' תיקון תשס"ג, ס"ח 1873, עמ' 50, ס' 6:
(א) בכל עת שמכון כושר מופעל, יהיה נוכוח במקום מדריך, המלמד את דרכי ההפעלה של המכשירים שבו ומפקח על המתאמנים בו. השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים מיוחדים של מכוני כושר שיהיו פטורים מהוראת סעיף קטן זה.
(ב) (1) על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א), בכל עת שקטינים מתאמנים במכון כושר יהיה נוכוח במקום מדריך לאימון קטינים, והוא בלבד יהא רשאי, בכפוף להוראות שקבע השר לפי פסקה (2), ללמד קטין את דרכי הפעלתם של מכשירים במכון הכושר ולפקח על אימונו.
(2) השר רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה, בשים לב, בין השאר, לגיל הקטינים המתאמנים:
(א) המספר המרבי של מתאמנים קטינים שמדריך לאימון קטינים יכול להדריך בעת ובעונה אחת;
(ב) מגבלות גיל לגבי סוגי אימונים או לגבי הפעלה של סוגי מכשירים;
(ג) כללי בטיחות שיחולו לגבי אימון והדרכת קטינים במכון כושר.
 
 4. כשירות רפואית [תיקון: תשס"ג]
(א) מכון כושר יקבל מתאמן קבוע רק לאחר שהמציא לו תעודה רפואית המאשרת את כשירותו מבחינה רפואית להתאמן במכון כושר.
(ב) מכון כושר יקבל מתאמן אקראי רק לאחר שהמציא לו הצהרה חתומה בידו המאשרת כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במכון כושר.
------------------
הערת מערכת תקדין: נוסח סעיף 4 כנוסחו להלן יכנס לתוקפו ביום 19/11/03. ר' תיקון תשס"ג, ס"ח 1873, עמ' 50, ס' 6:
(א) (1) מכון כושר יקבל מתאמן קבוע רק לאחר שהמציא לו תעודה רפואית המאשרת את כשירותו מבחינה רפואית להתאמן במכון כושר ואשר ניתנה במהלך 90 הימים שקדמו למועד בקשתו של המתאמן להתקבל כמתאמן קבוע במכון הכושר; השר, בהסכמת שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות לענין תעודה רפואית לפי פסקה זו.
(2) השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות לענין תעודות רפואיות תקופתיות שעל מתאמן קבוע להמציא למכון הכושר במועדים שיקבע; קבע השר כאמור, יוכל מתאמן קבוע להמשיך ולהתאמן במכון הכושר רק לאחר שהמציא למכון הכושר תעודה רפואית תקופתית כפי שקבע השר.
(3) קטין שהתקבל כמתאמן קבוע במכון כושר לפי הוראות פסקה (1), יוכל להמשיך ולהתאמן במכון הכושר רק לאחר שהמציא תעודה רפואית כאמור באותה פסקה מדי שנתיים, והצהרה כאמור בסעיף קטן (ב) בכל שנה שבה לא היה עליו להמציא תעודה רפואית כאמור.
(ב) מכון כושר יקבל מתאמן אקראי רק לאחר שהמציא לו הצהרה חתומה בידו המאשרת כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במכון כושר, ואם המתאמן האקראי הוא קטין - רק לאחר שהמציא למכון הכושר הצהרה כאמור, החתומה בידי אחד מהוריו.
 
 5. קטין [תיקון: תשס"ג]
(א) קטין יוכל להתאמן במכון כושר רק לאחר שימציא גם הסכמה של נציגו; ההסכמה יכולה להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים.
(ב) קטין שלא מלאו לו 14 שנים לא יתאמן במכון כושר.
הערת מערכת תקדין: נוסח סעיף 5 כנוסחו להלן יכנס לתוקפו ביום 19/11/03. ר' תיקון תשס"ג, ס"ח 1873, עמ' 50, ס' 6:
 5. הסכמת הורה לאימון קטין [תיקון: תשס"ג]
(א) קטין יוכל להתאמן במכון כושר רק לאחר שימציא גם הסכמה בכתב של אחד מהוריו; ההסכמה יכולה להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים.
(ב) בוטל.
 
 6. עונשין
העובר על הוראות סעיפים 2או 3 ומי שמאפשר לאדם להתאמן במכון כושר בניגוד להוראות סעיפים 4 או 5, דינו - כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 6.
 
 7. שמירת הוראות
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
 
 8. ביצוע ותקנות [תיקון: תשס"ג]
שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
הערת מערכת תקדין: נוסח סעיף 8 כנוסחו להלן יכנס לתוקפו ביום 19/11/03. ר' תיקון תשס"ג, ס"ח 1873, עמ' 50, ס' 6:
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
 
 9. תיקון חוק רישוי עסקים - מס' 9
בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אחרי סעיף 2ג יבוא:
2ד. "מכוני כושר
(א) לא יינתן רשיון למכון כושר אלא לאחר התייעצות עם מי ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך, ולאחר שנתקיימו כל התנאים הבאים:
(1) רשות הרישוי מצאה כי מכון הכושר ממוקם במקום מתאים, כי המכשירים בו מוצבים במרחק סביר זה מזה, כי לכל מכשיר מוצמדות, במקום בולט, הוראות היצרן לענין השימוש בשפה העברית, בשפה הערבית ובשפה האנגלית, וכי לקוחותיו של מכון הכושר בוטחו בפרטי הביטוח ובסכומי הביטוח המזעריים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק הספורט;
(2) נקבעו ברשיון תנאים המחייבים את מכון הכושר לפעול בהתאם להוראותיו של חוק הספורט כאילו היתה כל הפעילות המבוצעת בו "פעילות ספורט" כמשמעותה בחוק הספורט.
(3) נקבעו ברשיון תנאים המחייבים את מכון הכושר למלא אחר הוראותיו של חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994.
(ב) השר, בהתייעצות עם שר החינוך והתרבות, רשאי לפטור בצו מחובת רישוי לפי חוק זה סוגים של מכוני כושר, והוא יפטור מחובת רישוי מכון כושר המוחזק והמופעל על-ידי אגודת ספורט כמשמעותה בחוק הספורט.
(ג) לענין סעיף זה, "מכון כושר" - כהגדרתו בחוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994."
 
 10. תחילה
תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו ברשומות.
 
          יצחק רבין               אמנון רובינשטיין
         ראש הממשלה          שר החינוך התרבות, והספורט
  עזר וייצמן               שבח וייס
  נשיא המדינה           יושב ראש הכנסת